Reklamační řád

 

I.

Úvodní ustanovení

1.       Tento reklamační řád vydává fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Eva Kooijmanová, místem podnikání Pohořelice, Brněnská 739, PSČ 691 23, IČ: 633 86 151 (viz. výpis z Registru ekonomických subjektů), (dále jen „Prodávající“), provozující internetový portál a internetový obchod www.fightershop.cz, pro stanovení předpokladů, podmínek, náležitostí a postupu Zákazníka a Prodávajícího v případě, že vznikne na straně Zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

2.       Reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

II.

Rozpor s kupní smlouvou

1.       Prodávající prohlašuje, že zboží předává Zákazníkovi v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si Zákazník s Prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.      

2.       V případě, že zboží při převzetí Zákazníkem neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má Zákazník právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

3.       Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

5.       Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí Zákazníkem,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • vada je způsobena Zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem Zákazníka či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího.

 

III.

Záruční podmínky

1.       Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat.

2.       Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie.

3.       Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození Zákazníkem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

4.       Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

 

IV.

Způsob uplatnění reklamace

1.       Zákazník může uplatnit reklamaci:

 • písemně na adrese sídla Prodávajícího: Eva Kooijmanová, místem podnikání Pohořelice, Brněnská 739, PSČ 691 23
 • elektronicky na elektronické adrese info@fightershop.cz;

2.      Zákazník zašle, případně osobně dopraví reklamované zboží na adresu sídla společnosti Prodávajícího.

3.      Nákup reklamovaného zboží prokazuje Zákazník nákupním dokladem. Bez předložení nákupního dokladu zahájí Prodávající reklamační řízení, jen pokud Zákazník jiným věrohodným způsobem doloží, resp. prokáže, že reklamované zboží zakoupil prostřednictvím portálu www.figthershop.cz.

4.      Zákazník se může informovat o stavu reklamace

 • elektronicky na elektronické adrese info@fightershop.cz;
 • telefonicky na čísle +420 734 578 989.

 

V.

Reklamační lhůty

1.      Zákazník může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u Prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo Prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

2.      Zákazník svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Zákazník zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li Zákazník vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a Zákazník je nemůže užívat.

3.      Zákazník bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

4.      Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat Zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, Zákazníkem požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude Zákazník informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je Prodávající povinen Zákazníkovi písemně potvrdit. Zákazník není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

5.      Zákazník je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Zákazníka. O tomto postupu musí Prodávající Zákazníka předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

1.       Tento Reklamační řád nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek pro www.fightershop.cz.