Všeobecné obchodní podmínky

   

I.

Úvodní ustanovení

 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Eva Kooijmanová, místem podnikání Pohořelice, Brněnská 739, PSČ 691 23, IČ: 633 86 151 (viz. výpis z Registru ekonomických subjektů), (dále jen „Prodávající“), provozující internetový portál a internetový obchod www.fightershop.cz, jako prodávající dále uvedených produktů, pro stanovení předpokladů, podmínek a náležitostí k přípravě a realizaci svých obchodů.

2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé (dále jen „Spotřebitel“), fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen „Zákazník“ nebo „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, nýbrž podnikatel nebo právnická osoba, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.).

3. Odesláním závazné objednávky zákazník – kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto Všeobecných obchodních podmínek a všech jejich součástí platných pro internetový obchod www.fightershop.cz v okamžiku provedení objednávky. Současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. Na tyto podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit, stejně tak i s cenou objednaného zboží. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. V případě odchylných písemných ujednání platí ujednání těchto zvláštních podmínek.

II.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1. Pojmem objednávka se pro tyto Obchodní podmínky rozumí jednostranný právní úkon Kupujícího směřující vůči Prodávajícímu s cílem obdržet od něj objednané plnění (dále jen „Objednávka“)

2. Učinit objednávku je možné pouze prostřednictvím nákupního košíku a webového rozhraní www.fightershop.cz. Takto učiněná objednávka musí splňovat určité minimální náležitosti a obsahovat určité nezbytné údaje pro řádné vystavení dokladů a rychlé doručení skutečně požadovaného zboží k zákazníkovi.

3. Zákazníci, kteří nejsou registrováni na www.fightershop.cz musejí uvést minimálně tyto údaje:   

 • jméno a příjmení spotřebitele nebo obchodní firmu podnikatele – právnické osoby nebo jméno a příjmení podnikatele – fyzické osoby,
 • přesné místo dodání včetně PSČ (případně i fakturační adresu, pokud je odlišná), tj. ulici, město, PSČ, příp. stát,
 • IČ kupujícího, je-li podnikatelem,
 • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa),
 • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
 • způsob doručení,
 • platební metodu.

4. Zákazníci, kteří jsou registrováni na www.fightershop.cz musejí uvést minimálně tyto údaje:

 • přihlašovací jméno, resp. login a heslo,
 • počet kusů, barvu a velikost objednaného zboží,
 • způsob doručení,
 • platební metodu.

5. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.

6. Kupující má možnost ještě neodeslanou objednávku zkontrolovat a opravit.

7. Objednávka Kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího Kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího), a to prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou Kupující uvedl v objednávce nebo při registraci. Od tohoto momentu mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

  

III.

Zrušení objednávky

 

1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat bez uvedení důvodu ještě před její expedicí, a to buď telefonicky na čísle +420 734 578 989 nebo e-mailem na adrese info@fightershop.cz. Další kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny v sekci Kontakt na webových stránkách Prodávajícího www.fightershop.cz.

2. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, tak bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailovou zprávou, na adresu, kterou uvedl ve své objednávce nebo registraci, případně telefonicky, na čísle, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. Důvody pro zrušení objednávky ze strany Prodávajícího je zejména skutečnost, že objednané zboží se již nevyrábí nebo nedodává, zboží je dlouhodobě nedostupné apod. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení celé objednávky apod.).

 

3. Pokud si kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením tohoto zboží (především náklady na materiál, výrobní náklady, dopravné, skladné apod.). Tím není dotčeno právo spotřebitele zboží nepřevzít z důvodu rozporu s kupní smlouvou (viz. článek VII. těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád).

  

IV.

Dodací podmínky

 

1. Dodací lhůta objednaného zboží je zpravidla od 3 do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, tj. po závazném potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

2. Přesněji je dodací lhůta zobrazena při vytváření objednávky na webových stránkách Prodávajícího. Pro registrované uživatele je na webové stránce zobrazen aktuální stav jejich objednávek v sekci Můj účet.

3. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci <st1:metricconverter productid=„1 a“>1 a</st1:metricconverter> 2 těchto Obchodních podmínek, si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení zboží.

4. Způsoby dodání – osobním odběrem v místě podnikání Prodávajícího, platbou předem na účet, nebo dobírkou, prostřednictvím České pošty, a.s.

5. K ceně objednávky do částky 5.000,– Kč bude připočteno poštovné 143,– Kč (včetně DPH) pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky. Při objednávce nad 5.000,– Kč pro zásilky s místem dodání v rámci České republiky nebude poštovné účtováno.   

6. Zaslání zboží do ostatních zemí bude řešeno individuálně a prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží i poštovného předem.

7. K veškerému zakoupenému zboží je vždy přiložen daňový doklad a kopie objednávky.

8. Okamžikem převzetí zboží Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

  

V.

Kupní cena a platební podmínky

 

1. Kupní cena je vždy uvedena u každého zboží prezentovaného na www.fightershop.cz.

2. Výslednou cenu má Zákazník možnost kontrolovat přímo při v nákupním vozíku a také během vytváření objednávky, registrovaní uživatelé v sekci Můj účet.

3. Kupní cena zahrnuje DPH, veškeré výdaje Prodávajícího spojené s balením zboží, jeho označením, doložením všech příslušných dokladů, přepravních dokladů, cenu dopravy zboží na místo stanovené kupujícím jako místo dodání.

4. Způsob platby – hotově při osobním odběru, platbou předem na účet, na dobírku nebo bankovním převodem.

5. V případě platby dobírkou je kupující povinen uhradit kupní cenu v hotovosti při převzetí zásilky.

6. V případě platby bankovním převodem a rovněž při platbě on-line je kupující povinen uhradit kupní cenu převodem na účet prodávajícího, jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. Platbu je třeba provést do 5 (pěti) pracovních dnů od podání závazné objednávky.

7. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny.

  

VI.

Odstoupení od smlouvy kupujícím

 

1. Byla-li kupní smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má Kupující právo dle ustanovení § 1829 odstavec 1 občanského zákoníku od takto uzavřené kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění, které objednal. Pokud se Kupující jako Spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy ve smyslu předchozí věty, kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že od smlouvy odstupuje, uvede číslo objednávky a číslo účtu pro vrácení peněz.

          Toto právo také neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží (viz. článek VII. těchto Obchodních podmínek a Reklamační řád) přičemž ovšem není souběžné využití tohoto práva vyloučeno. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů také  nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

2. Při splnění uvedených podmínek se Prodávající zavazuje zboží převzít zpět a vystavit dobropis.

3. Po obdržení vráceného zboží Prodávající obratem, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, Kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

4. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, např. náklady na poštovné vzniklé odesláním věci.

5. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Spotřebitel na základě ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smluv:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 

VII.

Práva z odpovědnosti za vady, záruka

 

1. Reklamace zboží se striktně řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

2. Práva a povinnosti stran při uplatňování práv Kupujícího z odpovědnosti za vady jsou upravena Reklamačním řádem Prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek.

  

VIII.

Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí s tím, že Prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem a registrací, tedy údaje uvedené v registračním a objednávkovém formuláři zpracovávat pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

2. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu info@fightershop.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky na čísle +420 734 578 989.

 

IX.

Práva Prodávajícího pojená s registrací a objednávkou, obchodní sdělení

 

1. Kupující dává svou registrací na www.fightershop.cz a/nebo učiněním objednávky souhlas s právem Prodávajícího použít jím poskytnuté údaje pro účely marketingu v rámci webových stránek www.fightershop.cz, pro účely vývoje a zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům.

2. Na základě při registraci a/nebo při objednávce poskytnutých kontaktních údajů může být Kupující kontaktován Prodávajícím za účelem poskytování informací o produktech, službách nebo novinkách, a to prostřednictvím e-mailové nebo SMS komunikace.

3. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může Kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@fightershop.cz nebo tuto skutečnost oznámí Prodávajícímu telefonicky na čísle +420 734 578 989.

  

X.

Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího www.fightershop.cz. Novější Obchodní podmínky ruší Obchodní podmínky vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto Obchodních podmínek se posuzují vždy podle Obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu. Obchodní podmínky platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat emailem.

2. Prodávající obchoduje pouze na základě těchto Obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a strana Prodávající s ní musí výslovně souhlasit.

(Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ke dni 1. ledna 2014)